Fakta om Tranum Aktieplantage

Plantagen blev stiftet 14. juni 1902 af lokale beboere for at tilplante et areal som egnens værn mod blæsten og stormen og ikke mindst sandflugtens hærgen fra havsiden.

Areal og beliggenhed

Arealet er på 213 hektar ligeligt fordelt mellem en nordlig og en syd- og vestlig afdeling.
Aktieplantagen er beliggende i Tranum Sogn, Jammerbugt Kommune (tidligere Brovst Kommune), 5 km fra Vesterhavet.

Beplantning

Plantagen er tinglyst som fredskov, dvs. med forpligtelser til genplantning efter skovning.
Oprindelig beplantet med bjergfyr, hvidgran, contorta og rødgran. Der er gennem de seneste årtier skabt grundlag for løvtræ, og nu genplantes fortrinsvis med ege og bøg med vægt på herlighedsværdien, arealets havnære beliggenhed taget i betragtning.

Drift

Produktion og salg af nyttetræ har aldrig været væsentlig på grund af den udsatte beliggenhed og jordens ringe bonitet. I de senere år har den højere beliggenhed i den vestlige afdeling bidraget med nogen hugst af tømmer.

Driften baseres i øvrigt på:

En årlig renteindtægt, der hidrører fra den kapitaldannelse i 1977 i forbindelse med en økonomisk krise og efterfølgende udstykning af et sommerhusområde.
Jagtleje fra et konsortium, bundet op af en jagtkontrakt, der fastsætter antallet af deltagere til max 30 – til tre årlige jagter – ingen sommerjagt – og en fredet kronvildtbestand.

Periodisk salg af tømmer og aftaler med selvskovere, der betaler en fast pris pr. rummeter brænde.

Overskud

Plantagens overskud har siden 1977 været investeret i genplantninger af ca. 70 pct. af ejendommens arealer samt anlæg af fire søområder.

Aktionærernes status

Den enkelte aktionær har kun én stemme uanset antallet af aktier.

Et flertal af aktier i fortsat i eje blandt lokalbefolkningen, og aktierne går ofte i arv.

Der har aldrig været udbetalt udbytte. På den årlige generalforsamling beværtes aktionærerne med et beskedent kaffebord.

Aktionærer og andre interesserede inviteres hvert år til møde på stiftelsesdagen 14. juni.

Den enkelte aktionær kan blive optaget i jagtkonsortiet inden for ovennævnte deltagermax.

Aktieplantage-Fonden er stiftet i 1992 og forhandler køb og salg af aktier. Fondens statutter er tæt knyttet til aktieplantagens interesser.

Bestyrelsen

Der har aldrig været udbetalt honorarer til bestyrelsen jf. vedtægternes §14.

Scroll to top